Οι κανόνες και η λειτουργία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιωαννίνων καθορίζονται από το καταστατικό ίδρυσης του το οποίο αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω:

Το καταστατικό του ομίλου μπορείτε να το κατεβάσεται σε μορφή PDF εδώ: Καταστατικό

Καταστατικό

Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία:

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ι.Ο.Ι.)

 • Ίδρυση
 • Μέλη
 • Πειθαρχικές Διατάξεις
 • Πόροι
 • Γενικές Συνελεύσεις
 • Αρχαιρεσίες
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Πρόεδρος
 • Γενικός Γραμματέας
 • Ταμίας
 • Εξελεγκτική Επιτροπή
 • Γενικές Διατάξεις

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο:

Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και συγκεκομμένα «Ι.Ο.Ι.», με έδρα τα Ιωάννινα.

Άρθρο 2ο:

Σκοπός του σωματείου είναι να διαμορφώσει οργανωτικό πλαίσιο για την ενασχόληση, την καλλιέργεια και την διάδοση κάθε είδους ιστιοπλοϊκών δραστηριοτήτων - ψυχαγωγικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων - στην θάλασσα καθώς και στις λίμνες της Ηπείρου.

Άρθρο 3ο:

Το σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλισή του από τον σκοπό αυτό, χωρίς την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4ο:

Η επίτευξη των σκοπών του σωματείου θα γίνει με κάθε νόμιμο μέσο που θα κρίνει πρόσφορο η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του σωματείου. Ενδεικτικά με την:

 • α) ίδρυση γραφείων, εντευκτηρίων και κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων,
 • β) οργάνωση ιστιοπλοϊκών δραστηριοτήτων, εκδρομών και κάθε είδους εκπαιδευτικής και ενημερωτικής εκδήλωσης ή σεμιναρίων με θέματα ναυτικού και ιστιοπλοϊκού ενδιαφέροντος
 • γ) στενή συνεργασία μέσω επισκέψεων και διοργάνωσης αθλητικών συναντήσεων με άλλα ομοειδή σωματεία, και
 • δ) λειτουργία αθλητικού τμήματος ιστιοπλοΐας.

Άρθρο 5ο:

Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η λειτουργία του διέπεται μόνον από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού νόμου και της νομοθεσίας περί σωματείων. Επέμβαση άλλου σωματείου ανεξαρτήτως βαθμού στην αυτονομία του, χωρίς διάταξη νόμου που παρέχει τέτοιο δικαίωμα, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε απορρίπτεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6ο:

Το σωματείο υπάρχει εφόσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα των είκοσι (20).

Άρθρο 7ο:

Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενων Ενώσεων, Ομοσπονδιών, κ.λ.π. με ομοειδή σκοπό και να αποχωρεί από τις προαναφερθείσες κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ.. Η γενική συνέλευση ορίζει με απόφασή του έναν εκπρόσωπο - με τον αναπληρωτή του - στις υπερκείμενες Ενώσεις, Ομοσπονδίες, κ.λ.π..

ΜΕΛΗ

Άρθρο 8ο:

Μέλη του σωματείου μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι ανεξαρτήτως φύλου έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οποιοσδήποτε συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Ο αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την απόρριψή της. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε θεωρείται ότι η έγκριση έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του, είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
Μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Κατά τα λοιπά συμμετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 9ο:

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους. Σε επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γ.Σ., με πρόταση του Δ.Σ. και με παμψηφία των παρόντων μελών αυτής, πρόσωπα τα οποία θα κριθούν άξια της τιμής αυτής, λόγω σπουδαίων υπηρεσιών προς το σωματείο ή λόγω της διάκρισης και προσφοράς τους στην ιστιοπλοΐα. Παρευρίσκονται μόνο με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ.
Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παραιτηθούν από την ιδιότητά τους αυτή και με την παραπάνω καθορισμένη διαδικασία να γίνουν μέλη του σωματείου.

Άρθρο 10ο:

Κάθε μέλος, οφείλει να καταβάλλει στο ταμείο του σωματείου για εγγραφή, ως δικαίωμα του σωματείου και ετήσια συνδρομή ποσά που καθορίζονται από την Γ.Σ.

Άρθρο 11ο:

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου:

 • Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
 • Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση συκοφαντική δυσφήμηση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
 • Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
 • Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
 • Οι εν ενεργεία και μη διαιτητές (ως διαιτητές θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος) ομαδικών αθλημάτων, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης που καλλιεργείται από το σωματείο.
 • Οι αθλητές του σωματείου και το προσωπικό του για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω σχέση και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) τουλάχιστο χρόνο μετά τη λήξη της.
 • Έμποροι ιστιοπλοϊκών αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφ΄ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους ιστιοπλοϊκών αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.
 • Μέλη, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους αυτή. Η διαπιστωτική πράξη έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του σωματείου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
 • Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον χρόνο μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα (επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

Άρθρο 12ο:

Οι αθλητές και οι αθλήτριες του σωματείου αποκτούν την αθλητική τους ιδιότητα από την εγγραφή τους στα μητρώα των αντίστοιχων Ομοσπονδιών, στις οποίες είναι μέλος το σωματείο. Οι αθλητές του σωματείου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού, να συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις εκδηλώσεις του σωματείου, να συμμορφώνονται προς τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της Διοίκησης και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να συμμετέχουν σε αγώνες, που είναι εγκεκριμένοι από την Ελληνική Ομοσπονδία του αθλήματός τους ή από την αντίστοιχη Διεθνή Ομοσπονδία, πάντοτε με την άδεια του σωματείου.

Άρθρο 13ο:

Τα μέλη του σωματείου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα. Ειδικότερα, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όλα τα ενήλικα και ταμειακώς εντάξει, κατά την ημέρα των εκλογών, μέλη του σωματείου. (με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ.4 που αφορά τα νέα μέλη).

Άρθρο 14ο:

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε με τη θέλησή του από το σωματείο με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ.. Το μέλος που απεχώρησε δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να αναζητήσει την επιστροφή των εισφορών και του δικαιώματος εγγραφής που είχε καταβάλει.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15ο:

Η Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ., σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του καταστατικού δύναται να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές στα μέλη του σωματείου: α) έγγραφη παρατήρηση β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, γ) την απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις του σωματείου και δ) της οριστικής διαγραφής.

Άρθρο 16ο:

Το Δ.Σ. σε περίπτωση κακής και ανάρμοστης συμπεριφοράς των αθλητών δύναται να επιβάλει τις ποινές του Άρθρου 15 καθώς και την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου μέχρι ενός χρόνου καθώς και χρηματική ποινή οποιουδήποτε ύψους, αν οι αθλητές αμείβονται με οδοιπορικά έξοδα ή άλλη παροχή. Δεν μπορεί ο αθλητής να τιμωρηθεί για οποιαδήποτε παράβαση χωρίς να απολογηθεί στο Δ.Σ., μετά από έγγραφη κλήση του.

Άρθρο 17ο:

Το μέλος ή ο αθλητής στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής και η απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ., να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης, που εκδικάζεται στην πρώτη Γ.Σ., με κατάθεση αυτής που πρωτοκολλείται στο Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. του σωματείου, μετά από αίτηση του προσφεύγοντος, έχει δικαίωμα να αναστείλει την απόφαση μέχρι την πρώτη Γ.Σ. Η Γ.Σ. αποφασίζει για τη διαγραφή με απόλυτη πλειοψηφία. Μέχρι τη συζήτηση της προσφυγής αναστέλλεται η λειτουργία του μέλους, το οποίο από της διαγραφής του δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή των συνδρομών του.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 18ο:

Πόροι του σωματείου είναι:

 • α) Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές,
 • β) Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το σωματείο,
 • γ) Οι τόκοι των καταθέσεων του σωματείου,
 • δ) Έκτακτες εισφορές των μελών,
 • ε) Οι δωρεές από οι κληροδοσίες, οι επιχορηγήσεις και οι ενισχύσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.α. Δωρεές και επιχορηγήσεις με όρους θα γίνονται δεκτές με έγκριση της Γ.Σ., εφόσον δεν υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του.
 • στ) Έσοδα από εκποίηση ακινήτου περιουσίας, η οποία διατίθεται μόνον κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και καταχωρείται στα πρακτικά, και μόνον για τους σκοπούς του σωματείου.
 • ζ) Έσοδα, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του σωματείου, από το αντίτιμο για τις τυχόν προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος που καλλιεργεί, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.
 • η) Οποιοιδήποτε άλλοι πόροι κριθούν κατάλληλοι από την Γ.Σ..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19ο:

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο διοικητικό και εποπτικό όργανο του σωματείου. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) καθώς και τον εκπρόσωπο του σωματείου - με τον αναπληρωτή του - στις υπερκείμενες Ενώσεις, Ομοσπονδίες, κ.λ.π.. Ελέγχει τη δράση όλων των οργάνων του σωματείου και εγκρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, αποφασίζει την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στο Δ.Σ., αποδέχεται τις δωρεές και τα κληροδοτήματα που δίνονται στο σωματείο με όρους.

Αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή των σκοπών του σωματείου ή τη διάλυση του και γενικά για κάθε ζήτημα, που αφορά το σωματείο, μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Καταστατικού. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν τα άλλα όργανα αυτού.

Η Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε χρόνο τον μήνα Μάρτιο, ύστερα από προηγούμενη έγγραφη ή ηλεκτρονική ή προφορική ή τηλεφωνική πρόσκληση του Δ.Σ., οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκλησή της. Στη σχετική πρόσκληση αναφέρονται και όλα τα προς συζήτηση θέματα.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όσες φορές κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή ζητείται από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο των ταμειακά εντάξει μελών του, με γραπτή αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία αναφέρεται και το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. Στην τελευταία περίπτωση η έκτακτη Γ.Σ. πρέπει να συγκληθεί μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την κατάθεση της αίτησης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Για να έχει απαρτία η Γ.Σ. πρέπει να παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) από τα μέλη που είναι και ταμειακά εντάξει. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση συνέρχεται την επόμενη εβδομάδα στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα, με τα ίδια προς συζήτηση θέματα και θεωρείται ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παραστούν. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών, δηλαδή το εν δεύτερο συν ένα (1/2 + 1), με ψηφοφορία που γίνεται με ανάταση των χειρών ή με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία. Για ζητήματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει μόνο με ομοφωνία των παρισταμένων οι οποίοι πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των εγγεγραμμένων και ταμειακά εντάξει μελών.

Τη Γ.Σ. διευθύνει Προεδρείο που αποτελείται από έναν πρόεδρο και έναν γραμματέα, που εκλέγονται κατά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία και υπογράφουν τα πρακτικά αυτής. Μέχρι της εκλογής του Προεδρείου, τα καθήκοντά τους εκτελούν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Οι συζητήσεις που γίνονται στις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται περιληπτικά στο αντίστοιχο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους, διαβάζονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της διαχείρισης καθώς και η έκθεση της Ε.Ε., και γίνεται ο προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο. Μετά από αυτά ακολουθεί συζήτηση και η Γ.Σ. αποφαίνεται για τον απολογισμό του Δ.Σ., που τον εγκρίνει ή τον απορρίπτει, καθώς και για τον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 20ο:

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) γίνονται κάθε δύο χρόνια κατά την Γενική Συνέλευση. Η διαδικασία εκλογής είναι η ακόλουθη: Από τη Γ.Σ. εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτιο όπου γράφονται πρώτα οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., μετά οι υποψήφιοι της Ε.Ε., η δε ψηφοφορία είναι μυστική.

Οι έχοντες συγκεντρώσει την πλειοψηφία στις εκλογές υποψήφιοι αποτελούν τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., ενώ οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή, μεταξύ των υποψηφίων που ισοβάθμησαν.

Η προτίμηση στους υποψηφίους υποδηλώνεται με σταυρό προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν τους πέντε (5) για το Δ.Σ. και τους τρεις (3) για την Ε.Ε. Περισσότεροι σταυροί προτίμησης κάνουν άκυρο το ψηφοδέλτιο.

Η εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία κατά της εγκυρότητας των εκλογών ή ψηφοδελτίων μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τη διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη και την σειρά των επιτυχόντων, και πρακτικό για τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21ο:

Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. εκλέγεται ύστερα από μυστική ψηφοφορία των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου στην Γ.Σ. που συγκαλείται για το σκοπό αυτό ανά διετία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με βάση τον αριθμό προτιμήσεων (σταυρούς) που παίρνει ο κάθε υποψήφιος. Η θητεία του είναι διετής, λήγουσα την 1η Μαρτίου κάθε δεύτερου έτους.
Αν κάποιοι σύμβουλοι αποχωρήσουν ή εκπέσουν για κάποιο λόγο από το αξίωμά τους, αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας. Το Δ.Σ. παύει να υφίσταται, εάν, για οποιοδήποτε λόγο, τα μέλη του γίνουν λιγότερα από τέσσερα (4) και δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
Τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή τους σε πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλείται από αυτόν που πήρε τους περισσότερους ψήφους και συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία.
Για τη συγκρότηση σε Σώμα τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται με ευθύνη του συμβούλου που συγκέντρωσε την πλειοψηφία και η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Με πρόταση ενός μέλους του το Δ.Σ. καταρτίζει τις αναγκαίες Επιτροπές από μέλη ή μη του Δ.Σ. για την ενίσχυση του έργου του.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε ολομέλεια τακτικά μεν μία φορά κάθε τρεις μήνες, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ζητήσουν τη σύγκλησή του τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. ή το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου, που θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν έγγραφη αίτηση, προς τον Πρόεδρο, στην οποία θα γράφονται και τα προς συζήτηση θέματα.
Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία αν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Κάθε μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις κατά συνέχεια συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτείται και καλείται να αναλάβει τη θέση του ο κατά σειρά επιλαχών αναπληρωματικός. Η Γ.Σ. με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του παρόντος, δικαιούται να παύει το Δ.Σ. ή τα μέλη αυτού (Δ.Σ) σε περίπτωση βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητάς τους ν΄ ασκήσουν τακτική διαχείριση.
Το Δ.Σ. διοικεί το σωματείο, διαχειρίζεται την περιουσία του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχει τη συλλογική ευθύνη για το συντονισμό των λειτουργιών του σωματείου. Ακόμα εισηγείται στην Γ.Σ. την τυχόν δημιουργία αθλητικού ιστιοπλοϊκού τμήματος ή/και αθλητικής ιστιοπλοϊκής ομάδας και όλα τα σχετικά με την λειτουργία τους, υποβάλλει στη Γ.Σ. εσωτερικό κανονισμό προς έγκριση, επιβλέπει και επιδιώκει την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού, συντάσσει τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό του σωματείου και υποβάλει κατά τη λήξη της θητείας του στη Γ.Σ. τον απολογισμό της διαχείρισης και της διοίκησης αυτού προς έγκριση.
Έχει δικαίωμα να δημιουργεί Επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη του σωματείου. Η Προεδρία τους ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. Οι Επιτροπές αυτές έχουν τις παρακάτω ή συναφείς δραστηριότητες:

 • α. Οργάνωση ιστιοπλοϊκών δραστηριοτήτων ή/και αγώνων,
 • β. Οργάνωση εορταστικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων,
 • γ. Έκδοση εντύπων αθλητικού περιεχομένου.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. , με τις συζύγους τους, τα τέκνα τους, γονείς τους και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχουν τα παραπάνω πρόσωπα.
Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός τόπου της κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, είναι δυνατόν να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 22ο:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού, συγκαλεί το Δ.Σ. και κατ΄ εντολή αυτού τις Γ.Σ., ελέγχει το Ταμείο, έχει τη γενική εποπτεία του σωματείου και των Επιτροπών αυτού, εποπτεύει τα γραφεία και υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου, το εκπροσωπεί δε μόνος του ενώπιον κάθε Αρχής, Δικαστηρίου, Οργανισμών κ.λ.π., εκδίδει με τον Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμής και γενικά μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλες τους τις αρμοδιότητες, ο Αντιπρόεδρος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 23ο:

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο κάθε έγγραφο του σωματείου, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής, κρατά το μητρώο των μελών του σωματείου, φυλάσσει τη σφραγίδα αυτού και φροντίζει για την εργασία του γραφείου. Συντάσσει ακόμη και υποβάλλει στην Γ.Σ., μετά από έγκριση του Δ.Σ., την έκθεση πεπραγμένων.
Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εκτός από τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα είναι ασυμβίβαστο με εκείνο του Ταμία, τον οποίο δεν μπορεί να αναπληρώσει σε καμία περίπτωση.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρο 24ο:

Ο Ταμίας κρατά το ταμείο του συλλόγου, ενεργεί τις διάφορες εισπράξεις με διπλότυπες σφραγισμένες αποδείξεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Ενεργεί την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδει ο Πρόεδρος με τον Γ.Γ. με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά και τηρεί το ταμείο του συλλόγου. Μπορεί να κρατά στο ταμείο του μέχρι τριακόσια (300) Ευρω για τις τρέχουσες ανάγκες, ενώ τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε τράπεζα ή ταμιευτήριο ή σε κοινό λογαριασμό με τον Πρόεδρο και κάνει αναλήψεις με απόφαση του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαχειριστεί για κάθε προγραμματισμένη περίπτωση οποιοδήποτε ποσό, για κάθε δε έκτακτη μη προγραμματισμένη περίπτωση μέχρι εννιακόσια (900) Ευρω συνολικά, πέρα δε από το ποσό αυτό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. τη λογοδοσία, την οικονομική διαχείριση, τον ισολογισμό της οικονομικής χρονιάς και τον προϋπολογισμό της επομένης.
Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εκτός από τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 25ο:

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι τριμελής και εκλέγεται από τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Δ.Σ. Συνέρχεται μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Ε.Ε. υποχρεώνεται να ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ. Τακτικά μεν κάθε έτος κατά την Γ.Σ., έκτακτα δε όταν το ζητήσουν δέκα (10) τουλάχιστον ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου, και καταχωρεί τα πορίσματά της σε ειδικό βιβλίο που τηρεί για το σκοπό αυτό, υποβάλλει δε στη Γ.Σ. των μελών έγγραφη έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. Η Ε.Ε. υποχρεούται σε περίπτωση ανωμαλιών στη διαχείριση του Δ.Σ. να ζητά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση Γ.Σ. και σε περίπτωση άρνησής του να συγκαλεί η ίδια τη Γ.Σ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26ο:

Τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό με θέμα ημερήσιας διάταξης την τροπολογία άρθρων του καταστατικού, και απαρτίζεται από το εν δεύτερο συν ένα (1/2+1) του συνόλου των ταμειακά εντάξει μελών. Η απόφαση για την τροποποίηση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών. Για απόφαση με την οποία θα μεταβάλλεται το Άρθρο 2-σκοποί του σωματείου-απαιτείται απόφαση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών.

Άρθρο 27ο:

Για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο και τους σκοπούς αυτού και που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μέλους του Συλλόγου.

Άρθρο 28ο:

Το σωματείο διαλύεται: α) σε περίπτωση που τα μέλη είναι λιγότερα των είκοσι (20), β) εφόσον αποφασίζεται από τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των ταμειακά εντάξει μελών, η δε απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη συνέλευση αυτή και γ) με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση της διοικήσεως ή του 1/5 μελών του ή της εποπτεύουσας αρχής.
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου όλη η κατά το χρόνο εκείνο υπάρχουσα κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με το νόμο, και σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη του. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις περί Σωματείων του Α.Κ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

Άρθρο 29ο:

Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, συνήθων διαστάσεων και φέρει κυκλικά την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης. Στο κέντρο της σφραγίδας υπάρχει το έμβλημα του σωματείου, που απεικονίζει ένα ιστιοφόρο σκάφος. Τα χρώματα του σωματείου είναι το γαλάζιο και το λευκό.

Άρθρο 30ο:

Οι αθλητές του σωματείου εγγράφονται στα μητρώα αθλητών του Συλλόγου και στη συνέχεια με τη φροντίδα του Δ.Σ. στα μητρώα των Ομοσπονδιών. Οφείλουν να συμπεριφέρονται και να δραστηριοποιούνται όπως ορίζει η αθλητική νομοθεσία και ειδικές διατάξεις της Ομοσπονδίας. Εφόσον έχουν συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) τους έτη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 31ο:

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

 • α. Μητρώο μελών
 • β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.
 • γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
 • δ. Εσόδων - Εξόδων
 • ε. Περιουσιακών στοιχείων
 • στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων

Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη Ιωαννίνων ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρεώσεως για τα βιβλία συνεπάγεται ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

Άρθρο 32ο:

Κάθε ασάφεια του παρόντος Καταστατικού λύνεται από τη Γενική Συνέλευση, αφού ληφθούν υπ΄ όψη οι σχετικές διατάξεις περί σωματείων και, προκειμένου περί αθλητικών θεμάτων, η ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα δύο (32) άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα σήμερα απ' τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.-

Ιωάννινα, 27-10-2003